Afgewerkte olie

Onder afgewerkte olie wordt smeerolie en systeemolie (bijvoorbeeld van hydraulische systemen) bedoeld, dat wordt afgedankt. Naast hydraulische systemen komt afgewerkte olie als reststof vrij bij verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen

Inzameling van afgewerkte olie
Afgewerkte olie wordt apart ingezameld en bij inzameling ingedeeld in vier categorieën:
1. Afgewerkte olie met een zeer gering maximum gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenverbindingen en die niet vermengd is met andere stoffen, behalve lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie waarbij het verontreinigd mag zijn met water of sediment.
2. Afgewerkte olie met een zeer gering maximum gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenverbindingen, en die na bewerking nog als een brandstof kan worden ingezet.
3. Afgewerkte olie met een hoger gehalte aan polychloorbifenylen en organische halogeenverbindingen dan klasse 1 en 2.
4. PCB-houdende (polychloorbifenylen) olie, waarbij PCB wordt gedefinieerd in het LAP als (mengsels van) polychloorbifenylen, polychloorterfenylen (PCT’s), monomethyltetrachloordifenylmethaan, monomethyldichloordifenylmethaan, monomethyldibroomdifenylmethaan. Het komt nog maar sporadisch voor, zij het steeds minder, in condensatoren, hydraulische apparatuur, transformatoren en met olie gevulde verwarmingsradiatoren

Recyclingproces van categorie 1 en 2 afgewerkte olie
Afgewerkte minerale en synthetische olie (categorie 1 en 2) kan worden gerecycled tot basisolie, de basisgrondstof voor smeerolie. Om dit te bereiken wordt de olie eerst door middel van een tricanter gescheiden van het niet gebonden water en het sediment. Hierna blijven dus drie stromen over; afgewerkte olie, water en sediment. Iedere stroom volgt een ander verwerkingsproces;

Afgewerkte olie
De afgewerkte olie wordt met een destillatieproces verder gescheiden van het zogenaamd gebonden water en de vluchtige bestanddelen. Het gebonden water wordt met de in de tricanter eerder afgescheiden waterfractie verder verwerkt. De vluchtige fractie betreft een brandstofkwaliteit die wat betreft verbrandingswaarden vergelijkbaar is met benzine. Verdere destillatie van de “droge” afgewerkte olie gebeurt onder vacuüm, waardoor de procestemperatuur dusdanig laag blijft dat de olie niet gekraakt wordt. Dit levert bij destillatie bij verschillende temperaturen en na eventuele reiniging met bleekaarde diverse producten op, zoals verschillende kwaliteiten basisolie voor de bitumenindustrie en smeermiddelindustrie, maar ook diverse brandstoffen. Het toegepaste proces zorgt er voor dat de afgewerkte olie uit het afvalstadium verdwijnt en als product basisgrondstoffen bespaart. In totaal kan ca. 90% van de ingezamelde afgewerkte olie worden gerecycled tot herbruikbare fracties, waarvan tot 60% tot basisolie kan worden verwerkt.

Sediment
Dit sediment is een hoogcalorisch afval dat als secundaire brandstof wordt ingezet in daarvoor vergunde afvalverbrandingsinstallaties

Water
Het water wordt in een waterzuiveringsinstallatie behandeld, waarna het geschikt is om te worden geloosd op het openbaar riool. De waterzuiveringsinstallatie is vaak in beheer van de olierecyclingsfaciliteit.

Verwerkingsproces van categorie 3 en 4 afgewerkte olie
De afgewerkte olie van categorieën 3 en 4 moeten worden vernietigd in daarvoor vergunde verbrandingsinstallaties. Deze olie is in verband met de hoge chloor- en PCB-gehalte niet geschikt voor regeneratie.

Bronnen:
Ministerie van VROM, Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)
GS-Recycling B.V.

Smeerolie, systeemolie