Kroos zuivert afvalwater

Tauw is samen met waterschap Noorderzijlvest, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit gestart met een onderzoek naar het nazuiveren van afvalwater met kroosplantjes. Nazuiveren met kroos is betaalbaar, levert energie op en is beter voor het milieu. Het is voor het eerst dat deze innovatieve methode van het nazuiveren van afvalwater in Nederland wordt toegepast. Het onderzoek draagt bij aan de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

In dit onderzoek gaat het onderzoeksconsortium kroosplantjes gebruiken om water uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) te ontdoen van meststoffen. Deze stoffen (stikstof en fosfaat) zorgen in sloten en kanalen voor waterkwaliteitsproblemen. Kroos kan deze stoffen heel efficiƫnt uit het water opnemen en verwijdert daarbij mogelijk ook nog andere verontreinigingen.

Rijkssubsidie
Het onderzoeksconsortium heeft een subsidie ontvangen die is verleend door Agentschap NL vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De subsidie wordt alleen verstrekt aan innovatieve projecten die als doel hebben de waterkwaliteitsdoelen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Het behalen van die doelen moet gebeuren voor 2027.

Voordelen krooszuivering
Om de KRW-doelen te kunnen halen zijn nieuwe aanvullende, energiezuinige en betaalbare technieken nodig. Een van deze technieken is mogelijk het zuiveren van afvalwater met waterplanten zoals kroos. Grote voordelen van krooszuivering ten opzichte van conventionele technieken zijn, dat krooszuivering veel goedkoper is, energie oplevert en het broeikasgas kooldioxide vastlegt. Conventionele technieken kosten vaak veel fossiele energie en zijn duur. Met het zuiveren van rwzi- effluent met kroos is tot nu toe geen binnenlandse ervaring opgedaan. Buitenlandse ervaringen zijn positief.

Afvalwater als energiebron
Door kroos te kweken op afvalwater, wordt afvalwater een nuttige bron. Kroos neemt de meststoffen stikstof en fosfaat op uit het water en produceert zo eiwitten, biomassa en schoon water. Kroos is bijvoorbeeld zeer geschikt als veevoer. Uit dit onderzoek moet blijken of op rwzi-effluent gekweekt kroos ook geschikt is als veevoer. Daarnaast kijken de onderzoekers hoe kroos ingezet kan worden als bijvoorbeeld biobrandstof of groenbemester. Het kweken van kroos op afvalwater kan zo een schakel zijn in het Cradle-to-Cradle maken van de waterketen. Daarbij worden alle materialen na hun gebruik in het ene product, nuttig ingezet in een ander product.

Resultaten in najaar
Op dit moment zijn de veld- en laboratoriumexperimenten in volle gang. Daarbij wordt onderzocht welke kroossoort de beste zuiveringscapaciteiten heeft. In het najaar zullen de eerste resultaten gepubliceerd worden.