Atsma neemt petitie voor meer kunststof recycling in ontvangst

'Een krachtig pleidooi voor een zo spoedig mogelijke vrije keuze uit bronscheiding, nascheiding of nascheiding in aanvulling op bronscheiding van kunststof verpakkingsafval'. Dat is de inhoud van de petitie die staatssecretaris Joop Atsma op 16 februari in ontvangst nam na een rondleiding in de nascheidingsinstallatie voor kunststof verpakkingen van Attero in Wijster.

Attero, initiatiefnemer van de petitie, peilde de mening onder zijn gemeentelijke relaties. Samen met burgemeester André van de Nadort van Ten Boer als vertegenwoordiger van de gemeentelijke ondertekenaars, overhandigde algemeen directeur Pierre Vincent 68 handtekeningen. Die vertegenwoordigen 105 gemeenten en samenwerkingsverbanden waar bijna 4,4 miljoen burgers wonen.

Ambitieuze doelstelling
In zijn recente brief 'Meer waarde uit afval' stelt staatssecretaris Atsma, dat in 2015 minimaal één miljoen ton huishoudelijk afval omgebogen moet worden van verbranding naar hergebruik. Maar liefst 155.000 ton hiervan moet door meer kunststofrecycling bereikt worden. 'Attero acht dit haalbaar', zegt directeur Pierre Vincent. "Wij dragen via nascheiding graag bij aan het realiseren van deze ambitieuze doelstelling."

Nascheiding in aanvulling op bronscheiding
Kunststof verpakkingen die na bronscheiding toch nog in het restafval zijn achtergebleven, kunnen door nascheiding alsnog teruggewonnen worden. Onderzoek bij de nascheidingsinstallaties van Attero in Groningen en Wijster toont aan dat het om minimaal 25 kilogram per huishouden gaat; 200 procent bovenop de hoeveelheid die in ons land in 2010 gemiddeld met bronscheiding is ingezameld. Conclusie: nascheiding in aanvulling op bronscheiding zal tot de hoogste recyclingprestatie leiden. Deze conclusie wordt bevestigd door de LCA-studie die recentelijk door CE Delft in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven is uitgevoerd: "Op dit moment levert een combinatie van bron- en nascheiding met statiegeld het beste milieurendement op."

Wat vinden gemeenten?
Attero heeft zijn gemeentelijke relaties de vraag voorgelegd wat er in hun ogen moet gebeuren met kunststof verpakkingen die niet met bronscheiding zijn ingezameld en dus nog in het restafval zijn achtergebleven. Moeten overheid en verpakkend bedrijfsleven nascheidingsinstallaties in staat stellen deze kunststoffen in aanvulling op bronscheiding maximaal te scheiden voor recycling?

Honderd-en-vijf gemeenten, bijna 4,4 miljoen inwoners vertegenwoordigend, vinden dat kunststof verpakkingsafval zoveel mogelijk gerecycled en zo min mogelijk verbrand moet worden. Zij tekenden voor complete keuzevrijheid. Iedere gemeente zou voor de eigen specifieke situatie een optimaal systeem moeten kunnen kiezen om dat doel te bereiken: bronscheiding, nascheiding of de combinatie. Daarbij moeten ze gebruik mogen maken van bestaande en eventueel nieuw te bouwen nascheidingsinstallaties. Bovendien zou nascheiding bij nieuwe nascheidingsinstallaties ook voor een vergoeding in aanmerking moeten komen.

Keuzevrijheid nabij?
De huidige 'raamovereenkomst verpakkingen' loopt eind dit jaar af. Om het mogelijk te maken dat in 2013 het nieuwe stelsel van kracht wordt, is het volgens Atsma nodig dat uiterlijk februari 2012 een onderhandelakkoord wordt getekend. De nieuwe afspraken moeten gaan gelden voor minimaal tien jaar. Dit schrijft Atsma ook in zijn brief van 12 januari aan de Tweede Kamer. Daarin noemt hij ook te streven naar "vrijheid van instrumenten om afgesproken doelen te halen". In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 7 maart staat de toekomst van het verpakkingendossier geagendeerd en zal duidelijk worden of de wens van gemeenten voor meer kunststofrecycling in vervulling kan gaan.