Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. De wet bepaalt welke (wettelijk) gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen.
In de wet is de voorkeursvolgorde van verwijdering van afval vastgelegd (de verwijderingsladder of Lansink's ladder).
In de Wm is ook de zorgplicht van bedrijf en burger voor het milieu opgenomen. Iedereen die een potentieel milieuverontreinigende activiteit verricht is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu.

De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en -programma's, milieukwaliteitseisen, vergun¬≠ningen, algemene regels en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financi√ęle instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen.

label: 

W