End-of-Waste (EoW) criteria

In de kaderrichtlijn afvalstoffen (Waste Framework Directive), is een set criteria vastgelegd waarmee wordt vastgesteld op welk moment een recyclingstroom geen 'afval' meer is, maar grondstof. Dit moet leiden tot het stimuleren van recycling van grondstoffen. Tevens moeten de criteria leiden tot een vermindering van de administratieve regelgeving die gemoeid is met afval.

De basisvoorwaarden voor End-of-Waste zijn:
a) de grondstof wordt gebruikt voor specifieke toepassingen;
b) er is een markt voor deze grondstof;
c) de grondstof voldoet aan de technische eisen voor deze toepassing en voldoet tevens aan de wetgeving en standaarden die van toepassing zijn;
d) het gebruik van de grondstof zal het milieu of de leefomgeving niet aantasten.

In de criteria zullen tevens limieten voor vervuilingen zijn opgenomen en wordt rekening gehouden met elke mogelijk vorm van negatieve milieueffecten.

label: 

E